ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Τα σημερινά ευρωπαϊκά συστήματα γεωργικής παραγωγής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή πρωτεϊνών, για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της υδατοκαλλιέργειας, της κτηνοτροφίας και της ανθρώπινης κατανάλωσης. Η κατάσταση αυτή είναι κυρίως ισχύουσα στην περιοχή της Μεσογείου, όπου η ξηρασία και οι οικολογικές ελλείψεις επιδεινώνουν την αυτάρκεια των παραδοσιακών αλυσίδων εφοδιασμού με πρωτεΐνες. Η ΕΕ χρειάζεται άμεσα αποτελεσματικές, βιώσιμες και τοπικά παραγόμενες εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΛΥΣΗ

Τα περισσότερα συστήματα αγροτικής γεωργίας παράγουν μεγάλες ποσότητες ζωικών υπολειμμάτων και υπολειμμάτων καλλιέργειας, καθώς ποικίλα δευτερεύοντα υπολείμματα.

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο το 27% της γεωργικής παραγωγής αποτελείται από μη αξιοποιημένο υποπροϊόν που ανέρχεται σε 1.6 δισεκατομμύρια τόνους βιομάζας παγκοσμίως, η αξία της οποίας υπολογίζεται περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ομοίως, το ένα τρίτο του συνόλου των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση, χάνεται ή σπαταλιέται. Αυτές οι απώλειες αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη δεξαμενή ανεκμετάλλευτων και υποτιμημένων πόρων.

Στόχος του CIPROMED είναι να εφαρμόσει, να επικυρώσει και να επεκτείνει μια ολοκληρωμένη σειρά διεργασιών, ανακτώντας σημαντική ποσότητα αυτής της βιομάζας.

Η χρήση πρωτεϊνών από αγροτοβιομηχανικά δευτερεύοντα υπολείμματα (π.χ. χρησιμοποιημένα σιτηρά ζυθοποιίας, πρέσες ελαιούχων σπόρων), μικρά μέρη εντόμων, μικροφύκηκαι βιομάζα ψυχανθών, ενώ οι πηγές ζύμωσης θα ενισχύσουν με επιτυχία τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών πρωτεϊνών.

ΤΥΠΟΙ ΛΥΣΕΩΝ

Τα ανακτώμενα συμπυκνώματα πρωτεϊνών, θα ενσωματώνονται στη ζωική παραγωγή και την υδατοκαλλιέργεια και θα χρησιμοποιούνται άμεσα για ανθρώπινη κατανάλωση.
Τα έντομα, τα μικροφύκη, τα αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα και τα όσπρια, θα ενσωματωθούν στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές με βάση τα χαρακτηριστικά της κυκλικής οικονομίας.
Θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές εκχύλισης, τροποποίησης, διαμόρφωσης κι επεξεργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής αξίας.
Η εκτροφή εντόμων είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική πηγή θρεπτικών συστατικών για κατανάλωση από ανθρώπους και ζώα.
Όσπρια όπως τα λούπινα και τα κουκιά, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές πηγές για τρόφιμα και ζωοτροφές.
Η πρωτεΐνη των μικροφυκών έχει πολύτιμο διατροφικό προφίλ αμινοξέων και μπορεί να αναπτυχθεί αυτότροφα, ετερότροφα ή μιξοτροφικά, χρησιμοποιώντας οργανικές πηγές άνθρακα από αγροτοδιατροφικά υπολείμματα.
Η τεχνολογία ζύμωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη ρύθμιση της λειτουργικότητας των πρωτεϊνών και να παρέχει χαρακτηριστικά λειτουργικής κυκλικής οικονομίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Το έργο στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης των μεσογειακών χωρών από εισαγόμενες πηγές πρωτεϊνών, βοηθώντας παράλληλα τις συμμετέχουσες χώρες να βασίζονται περισσότερο σε τοπικά παραγόμενες πηγές θρεπτικών συστατικών.

  • Στοχεύει στην προσαρμογή της παραγωγής νέων πρωτεϊνών στις μοναδικές μεσογειακές συνθήκες, δημιουργώντας μια νέα, κοινωνικοοικονομικά εφικτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη εναλλακτική αλυσίδα αξίας και σύστημα παραγωγής πρωτεϊνών που βρίσκεται στις μεσογειακές χώρες.

  • Το έργο θα διερευνήσει τις αντιλήψεις και προτιμήσεις των καταναλωτών γύρω από τους νέους τύπους τροφίμων και ζωοτροφών στην περιοχή της Μεσογείου, λαμβάνοντας επίσης υπόψιν τα θρησκευτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις δημογραφικές διαφορές της κάθε συμμετέχουσας χώρας.

  • Θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας μέσω του σχεδιασμού και της αξιολόγησης εναλλακτικών διαιτών με βάση τις πρωτεΐνες, οι οποίες θα στοχεύουν στο μεταβολικό και ανοσοποιητικό σύστημα, προάγοντας την ανθρώπινη υγεία.

Σε αντίθεση με τη συμβατική γεωργία, η παραγωγή των συνηθέστερα εμπορικά εκτρεφόμενων εντόμων και ετερότροφων μικροφυκών σε ζωοτροφές και υποπροϊόντα, χαρακτηρίζεται από σημαντικά χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (30-50% χαμηλότερες), έχοντας ως εκ τούτου, μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συμβολή στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι μεσογειακές χώρες θα πρέπει να στραφούν σε συστήματα καλλιέργειας με πιο αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.

Η κοινοπραξία του CIPROMED περιλαμβάνει 17 εταίρους από 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 8 βιομηχανικών και 8 ερευνητικών εταίρων. Το CIPROMED φέρνει διαφορετικούς ειδικούς από τους τομείς της βιοτεχνολογίας, της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, της μηχανικής τροφίμων και της παραγωγής τροφίμων και προσεγγίζει τις κοινωνίες μέσω της ευρείας αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας ανακτημένων πηγών πρωτεΐνης για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της υδατοκαλλιέργειας, της κτηνοτροφίας και της ανθρώπινης κατανάλωσης στην περιοχή της Μεσογείου και πέραν αυτής.