Ο κύριος στόχος του CIPROMED είναι η αύξηση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των μεσογειακών συστημάτων αγροτοδιατροφικής παραγωγής, μέσω της άμεσης εκμετάλλευσης των παραδοσιακών καλλιεργειών που παράγονται τοπικά, καθώς και μέσω της αξιοποίησης των πρωτεϊνών, από αγροτοβιομηχανικά δευτερεύοντα ρεύματα που παράγονται επίσης τοπικά (π.χ. χρησιμοποιημένα σιτηρά ζυθοποιίας, πρέσες ελαιούχων σπόρων) και της ανακύκλωσης και βιομετατροπής των υπολειμμάτων εκχύλισής τους σε πρωτεΐνες που παράγονται από έντομα, όσπρια, μικροφύκη και ζύμωση ώστε να αξιοποιηθούν περαιτέρω στους τομείς των αγροτοδιατροφικών προϊόντων και ζωοτροφών.

Το CIPROMED θα χρησιμοποιήσει μια προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων, όπου θα παραχθούν έντομα και μικροφύκη, αξιοποιώντας αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα και ρεύματα εκχύλισης ως υπόστρωμα κι εφαρμόζοντας παράλληλα καινοτόμες τεχνικές εκτροφής και καλλιέργειας για την επίτευξη μεγαλύτερων σοδειών πρωτεϊνών. Για να κλείσει ο κύκλος, περιττώματα εντόμων θα χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό λίπασμα για την παραγωγή ψυχανθών (λούπινα και κουκιά). Υψηλής ποιότητας συστατικά από αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα, έντομα, όσπρια και μικροφύκη θα εξαχθούν για εφαρμογές σε τρόφιμα και ζωοτροφές μέσω οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων διαδικασιών εκχύλισης.

Για την επίτευξη της κυκλικότητας, τα υπολείμματα που παράγονται από τις διαδικασίες εκχύλισης, θα ενσωματώνονται σε δίαιτες διαμορφωμένες για την εκτροφή εντόμων και την καλλιέργεια ετερότροφων μικροφυκών, ελαχιστοποιώντας τις υπολειμματικές ποσότητες. Η μικροβιακή ζύμωση θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του εύρους, της σταθερότητας και της λειτουργικότητας των νέων πρωτεϊνών που προάγουν την υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όλα τα συστατικά πρωτεϊνών θα χαρακτηρίζονται όσον αφορά:

Διατροφική αξία
Λειτουργικότητα
Βιολογικές ιδιότητες
Ασφάλεια

Βάσει των παραγόμενων αποτελεσμάτων, θα διαμορφώνονται και θα επικυρώνονται νέα πρωτότυπα τροφίμων και ζωοτροφών που εμπεριέχουν τα νέα πρωτεϊνικά συστατικά, χρησιμοποιώντας προηγμένες και βελτιστοποιημένες τεχνολογίες επεξεργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για νέες αλυσίδες αξίας παραγωγής πρωτεϊνών, με βάση γεωργικές καλλιέργειες πλούσιες σε πρωτεΐνες, έντομα, μικροφύκη και αγροτοβιομηχανικά παράπλευρα ρεύματα που παράγονται στις συμμετέχουσες χώρες.

Αξιολόγηση πρωτοκόλλων εκτροφής εντόμων και καλλιέργειας ετερότροφων μικροφυκών (Galdiera sulpharia) σε πλευρικά ρεύματα για την παραγωγή βιομάζας, με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης.

Ανάπτυξη βέλτιστων συνθηκών για την υπαίθρια μαζική παραγωγή αυτοτροφικής βιομάζας μικροφυκών (Chlorella sp.) με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες χρησιμοποιώντας καύσιμο αέριο ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας ως πηγή CO2.

Βελτιστοποίηση και καθιέρωση προηγμένων τεχνολογικών μεθοδολογιών εκχύλισης, σταθεροποίησης και μετατροπής για τη λήψη πρωτεϊνικών συστατικών για ευρείες εφαρμογές σε τρόφιμα και ζωοτροφές.

Ενσωμάτωση των υπολειμμάτων εκχύλισης πρωτεϊνών στην εκτροφή εντόμων και στην καλλιέργεια ετερότροφων μικροφυκών, καθώς και βελτιστοποίηση των διαδικασιών εκτροφής εντόμων και καλλιέργειας μικροφυκών (αυτότροφων και ετερότροφων) με σκοπό τη λήψη πρωτεϊνικών συστατικών για ανθρώπινη διατροφή, χερσαίες (πουλερικά) και υδρόβιες ζωοτροφές.

Πλήρης χαρακτηρισμός των οργανοληπτικών, διατροφικών, τεχνολογικών, λειτουργικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών ασφαλείας καθώς επίσης και των αντιθρεπτικών παραγόντων των συστατικών, με στόχο τη βελτίωση της αλυσίδας αξίας των τροφίμων και των ζωοτροφών.

0 1 Εξαγωγή συστατικών πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας για τρόφιμα και ζωοτροφές, από αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα, έντομα, όσπρια και μικροφύκη, χρησιμοποιώντας βιώσιμες διεργασίες. Παραγωγή εντόμων και μικροφυκών χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές για την αύξηση της απόδοσης των πρωτεϊνών και τη μείωση των αποβλήτων. 0 3 Χαρακτηρισμός όλων των πρωτεϊνικών συστατικών όσον αφορά τη διατροφική τους αξία, τις λειτουργικές και βιολογικές ιδιότητες και την ασφάλεια. 0 4 Διαμόρφωση και επικύρωση νέων τροφίμων και ζωοτροφών με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών επεξεργασίας. 0 5 Διεξαγωγή δοκιμών σίτισης με κτηνοτροφικά και ψαρικά για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων πρωτεϊνικών συστατικών. 0 6 Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των τροφίμων που περιέχουν νέες πρωτεΐνες, στην υγεία και την ασφάλεια. 0 7 Επίδειξη της ασφάλειας, της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, της βιωσιμότητας των διαδικασιών και προϊόντων μέσω περιβαλλοντικών αναλύσεων. 0 8 Ενσωμάτωση δεδομένων βιωσιμότητας σε μια πλατφόρμα οικολογικά σχεδιασμένη, με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών ιδιοτήτων των μεσογειακών αγροδιατροφικών συστημάτων παραγωγής. 0 bold-class 9 Αξιολόγηση της στάσης των καταναλωτών και τις γευστικές προσδοκίες τους για νέα προϊόντα τροφίμων μέσω ερευνών και οργανοληπτικών ελέγχων.. 1 0 Διερεύνηση ψυχολογικών, γνωστικών και συναισθηματικών στάσεων και αντιδράσεων απέναντι στις νέες αυτές τροφές, χρησιμοποιώντας σαφείς και έμμεσες ψυχομετρικές αξιολογήσεις. 0 2 ΜΕΘΟΟΛΟΓΙΑ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ CIPROMED

Αγροτοβιομηχανικά Παρακλάδια Υπολείμματα Επεξεργασίας Τροφίμων Βιομηχανικό C02 CO2 Περιττώματα Εντόμων Έντομα Εναλλακτικές ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Μικροφύκη Όσπρια ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νέα ΤΡΟΦΙΜΑ Νέες ΤΡΟΦΕΣ